GDPR

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz pouczenie podmiotu danych (w dalszej części tylko „RODO”)

I. Administrator danych osobowych

Spółka Colour Group s.r.o., adres: Štěpánská 652/19,11000 Praha 1, Republika Czeska, REGON (IČO): 26022982, NIP (DIČ): CZ26022982, (w dalszej części tylko „Administrator”), zgodnie z art. 12 RODO, niniejszym informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o Pani/Pana uprawnieniach.

II. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim dany podmiot danych przekazał je Administratorowi, w związku z zawarciem z Administratorem stosunku umownego lub innego stosunku prawnego, albo które Administrator zgromadził w inny sposób i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub do celów pełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawnych.

III. Źródła danych osobowych

  • bezpośrednio od podmiotów danych (wiadomości e-mail, telefon, chat, strony internetowe, formularz kontaktowy na stronie www, sieci społecznościowe, wizytówki i inne)
  • ogólnie dostępne rejestry, wykazy i ewidencje (np. Rejestr Handlowy, rejestr przedsiębiorców, księgi wieczyste, publiczna książka telefoniczna itp.)

IV. Kategorie danych osobowych będące przedmiotem przetwarzania

  • dane teleadresowe oraz identyfikacyjne, służące do jednoznacznej i unikatowej identyfikacji podmiotu danych (np.: imię, nazwisko, tytuł naukowy, ew. numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numery REGON, NIP) oraz dane umożliwiające kontaktowanie się z podmiotem danych (dane kontaktowe – np. adres kontaktowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne analogiczne informacje)
  • dane opisowe (np. numer rachunku bankowego i nazwa banku)
  • inne dane niezbędne do realizacji umowy
  • dane udostępnione ponad zakres stosownych przepisów prawnych, przetwarzane w ramach zgody wyrażonej przez podmiot danych (przetwarzanie zdjęć, wykorzystanie danych osobowych do celów postępowań rekrutacyjnych i inne)

V. Wykorzystanie danych osobowych

Wykorzystanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z podstawą do ich zbierania albo z innych tytułów prawnych.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z terminami wymienionymi w odpowiednich umowach, zasadach prowadzenia dokumentacji i zasadach usuwania dokumentacji Administratora, czy też w odpowiednich przepisach prawnych, chodzi o okres niezbędny do zapewnienia praw i obowiązków wynikających zarówno ze stosunku wiążącego strony, jak i z odpowiednich przepisów prawnych.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator dba o zabezpieczenie danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem, dostępem czy też ujawnieniem.

VIII. Zmiany w oświadczeniu o zasadach ochrony danych osobowych

Spółka Colour Group s.r.o. zastrzega sobie prawo do okazjonalnego aktualizowania niniejszego oświadczenia o zasadach ochrony danych osobowych. Przy każdej aktualizacji będzie podana data „ostatniej aktualizacji”.

IX. Kontakt

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod podane niżej adresy:

E-mail: gdpr@colourgroup.cz